Штовба Сергій Дмитрович

Викладач ВНТУ

Публікації

Збірники наукових праць (1)

1. Shtovba S., Petrychko M. Jaccard Index-Based Assessing the Similarity of Research Fields in Dimensions // CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2533 “Proc. of the First International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia”. – 2019. – P. 117-128.

Монографії (2)

1. Ротштейн О. П. Моделювання та оптимізація надійності багатовимірних алгоритмічних процесів [Текст] : монографія / О. П. Ротштейн, С. Д. Штовба, О. М. Козачко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2007. – 211 с. - ISBN 978-966-641-231-0.
2. Панкевич О. Д. Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань [Текст] : монографія / О. Д. Панкевич, С. Д. Штовба. - Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005. – 108 с. - ISBN 966-641-135-0.

Навчальні посібники (4)

1. Штовба С. Д. Ідентифікація багатофакторних залежностей за допомогою баз знань. Лабораторний практикум. [Електронний ресурс] : електронний навчальний посібник / С. Д. Штовба, А. В. Галущак. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,13 Мбайт). - Вінниця : ВНТУ, 2015.
2. Штовба С. Д. Інтелектуальні технології ідентифікації залежностей. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. Д. Штовба, В. В. Мазуренко – Електронні текстові дані (1 файл: 3,64 Мбайт). - Вінниця : ВНТУ, 2014.
3. Штовба С.Д. Методи оптимізації в середовищі MATLAB. Лабораторний практикум [Текст] : навчальний посібник / С. Д. Штовба. - Вінниця : ВДТУ, 2001. – 56 с.
4. Ротштейн А. П. Проектування нечітких баз знань [Текст] : лабораторний практикум та курсове проектування : [навчальний посібник] / А. П. Ротштейн, С. Д. Штовба - Вінниця : ВДТУ, 1999. – 65 с.

Статті (58)

1. Штовба С.Д., Петричко О.М. Тематичне моделювання науковців на основі їх інтересів у Google Scholar // Системні дослідження та інформаційні технології.- 2021. - №2.- C. 113-129
2. Штовба С. Д. Анализ критериев обучения нечеткого классификатора [Текст] / С. Д. Штовба, О. Д. Панкевич, А. В. Галущак // Автоматика и вычислительная техника. – 2015. – № 3. – С. 5-16.
3. Штовба О. В. Глобальні бренди в наукових дослідженнях: тенденції останнього десятиріччя [Електронний ресурс] / О. В. Штовба, С. Д. Штовба // Наукові праці ВНТУ. – 2019. – № 4. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/577/547.
4. Вплив синтаксичних зв`язків у реченнях на якість ідентифікації токсичних коментарів в соціальній мережі [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба, О. В. Штовба, О. В. Яхимович, М. В. Петричко // Наукові праці ВНТУ. – 2019. – № 4. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/578/548.
5. Fuzzy Technology-Based Cause Detection of Structural Cracks of Stone Buildings// Proc. of ICTERI-2018 - ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer, Kyiv. CEUR Workshops Proceeding, Vol. 2105. – 2018. – P. 209–218. (Scopus)
6. Штовба, С. Д. Навчання нечіткого класифікатора з урахуванням лише головних конкурентів [Текст] / С. Д. Штовба, А. В. Галущак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. - № 1. - С. 124-132.
7. Штовба С. Д. Аналіз наукометричних індикаторів для оцінювання здобутків вченого [Текст] / С. Д. Штовба, О. В. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. - № 1. - С. 115-123.
8. Штовба С. Д. Критерії навчання нечіткого класифікатора на основі відстані між головними конкурентами / С. Д. Штовба, А. В. Галущак // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2016. – № 2. – C. 70–76.
9. Штовба С. Д. Порівняння критеріїв навчання нечіткого класифікатора з голосуючими правилами [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба, А. В. Галущак // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2015. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/458.
10. Мазуренко В. В. Огляд моделей аналізу соціальних мереж [Текст] / В. В. Мазуренко, С. Д. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 2. - С. 62-74.
11. Мазуренко В. В. Огляд моделей аналізу соціальних мереж [Текст] / В. В. Мазуренко, С. Д. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 2. – С. 62-73.
12. Штовба С. Д. Анализ критериев обучения нечеткого классификатора [Текст] / С. Д. Штовба, О. Д. Панкевич, А. В. Нагорна // Автоматика и вычислительная техника. – 2015. – № 3. - C. 5-16.
13. Штовба С. Д. Критерії навчання нечіткого класифікатора, що враховують платіжну матрицю [Текст] / С. Д. Штовба, О. Д. Панкевич, А. В. Нагорна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 6. - С. 84-90.
14. Штовба С. Д. Прогнозування трудомісткості розробки програмних систем за допомогою нечіткої гібридної моделі [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба, А. А. Яковенко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2014. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/396.
15. Штовба С. Д. Индекс цитирования, учитывающий скрытую диффузию научных знаний [Текст] / С. Д. Штовба, Е. В. Штовба // Научно-техническая информация. Серия 1 «Организация и методика информационной работы».- 2013. – № 7. – C. 28–31.
16. Штовба С. Д. Обзор наукометрических показателей для оценки публикационной деятельности ученого [Текст] / С. Д. Штовба, Е. В. Штовба // Управление большими системами. - 2013. – Спецвып. 44 : «Наукометрия и экспертиза в управлении наукой». – С. 262-278.
17. Штовба С. Д. Нечіткі технології в брендинзі [Текст] / С. Д. Штовба, О. В. Штовба // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. - 2013. - № 2. - С. 187-202.
18. Штовба С. Д. Ідентифікація взаємозвя`зку корупції та тіньової економіки в європейських країнах в 2003—2012 роках [Текст] / С. Д. Штовба, О. В. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 4. - С. 63-68.
19. Штовба С. Д. Критерії навчання нечіткого класифікатора, що враховують платіжну матрицю [Текст] / С. Д. Штовба, О. Д. Панкевич, А. В. Нагорна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 6. – С. 84-90.
20. Штовба О. В. Жадібний алгоритм вибору місць розміщення зовнішньої реклами за критеріям витрат та кількості контактів [Текст] / О. В. Штовба, С. Д. Штовба // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 3, т. 1. – С. 197–201.
21. Штовба С. Д. Застосування принципів сітьового маркетингу для оцінювання дифузії наукових знань [Текст] / С. Д. Штовба, О. В. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 2. - С. 45-48.
22. Штовба С. Д. Регресійні моделі впливу викидів автотранспорту на частоту захворювань органів дихання у вінницькій області [Текст] / С. Д. Штовба, А. В. Нагорна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 5. - С. 86-90.
23. Штовба С. Д. Критерії точності та компактності для оцінювання якості нечітких баз знань у задачах ідентифікації [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба, О. В. Штовба, О. Д. Панкевич // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/343.
24. Штовба С. Д. Генетичний алгоритм вибору правил нечіткої бази знань, збалансованої за критеріями точності та компактності [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба, В. В. Мазуренко, Д. А. Савчук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/331.
25. Shtovba S. D. Accuracy and compactness criteria for evaluating the quality of fuzzy knowledge bases in identification problems [Electronic resource] / S. D. Shtovba, O. V. Shtovba, O. D. Pankevich // Scientific Works of Vinnytsia National Technical University. – 2012. – № 4. – Access mode: https://works.vntu.edu.ua/index.php/works/article/view/356.
26. Штовба С. Д. Тестовий дистанційний контроль знань студентів з урахуванням самооцінки впевненості [Текст] / С. Д. Штовба, О. Д. Панкевич, M. O. Філінюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 200-203.
27. Штовба С. Д. Генетична оптимізація розміщення зовнішньої реклами торгових марок [Текст] / С. Д. Штовба, О. В. Штовба, A. A. Яковенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 134-138.
28. Штовба С. Д. Sh-індекс – нова дробова модифікація індекса Хірша [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба, О. В. Штовба // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/279.
29. Штовба С. Д. Залежність точності ідентифікації від обсягу нечіткої синглтонної бази знань [Текст] / С. Д. Штовба, О. Д. Панкевич, В. В. Мазуренко // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2011. - № 1.
30. Штовба, С. Д. Размещение базовых станций беспроводных широкополосных сетей с помощью муравьиного алгоритма оптимизации [Текст] / С. Д. Штовба, С. Ю. Ермолев, В. Г. Карташевский // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2011. - № 1. - С. 156-162.
31. Штовба С. Д. Залежність точності ідентифікації від обсягу нечіткої синглтонної бази [Текст] / С. Д. Штовба, О. Д. Панкевич, В. В. Мазуренко // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2011. - № 1. - С. 73-78.
32. Штовба С. Д. Дослідження навчання компактних нечітких синглтонних баз знань [Текст] / С. Д. Штовба, В. В. Мазуренко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2011. - № 1. - С. 133-139.
33. Штовба С. Д. Моделювання залежностей за допомогою нечіткої бази знань з нечіткими регресійними рівняннями [Текст] / С. Д. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 3. - С. 195-199.
34. Панкевич О. Д. Застосування нечітких моделей для діагностики будівельних конструкцій [Текст] / О. Д. Панкевич, С. Д. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 4. - С. 32-36.
35. Штовба С. Д. Прогнозування тривалості міжнародного розшуку за допомогою нечіткої бази знань [Текст] / С. Д. Штовба, Р. А. Вергелес // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 3. - С. 71-73.
36. Штовба С. Д. Забезпечення надійності алгоритмічних процесів методами софт-комп`ютингу [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/125.
37. Штовба С. Д. Моделювання кількісних показників надійності операторської діяльності нечіткими базами знань [Текст] // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2008. – № 2. – С. 46–58.
38. Штовба С. Д. Порівняння критеріїв навчання нечіткого класифікатора [Текст] / С. Д. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 6. - С. 84-91.
39. Штовба С. Д. Матричні моделі надійності алгоритмічних процесів за сумісності помилок різних типів [Текст] / С. Д. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 107-114.
40. Панкевич О. Д. Математична модель на основі нечіткої логіки для діагностування дефектів будівельних конструкцій [Текст] / О. Д. Панкевич, С. Д. Штовба // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2006. - № 3. - С. 92-95.
41. Штовба С. Д. Запобігання втрати прозорості нечітких моделей під час навчання за експериментальними даними [Текст] / С. Д. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 6. - С. 39-45.
42. Ротштейн О. П. Вплив якості початкової популяції на швидкість генетичної оптимізації надійності технологічних процесів [Текст] / О. П. Ротштейн, С. Д. Штовба, О. М. Козачко // Інформаційні технології та компютерна інженерія. - 2005. - № 3. - С. 108–112.
43. Ротштейн О. П. Нечітке прогнозування надійності алгоритмів, що враховують помилки різних типів [Текст] / О. П. Ротштейн, С. Д. Штовба, О. М. Козачко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 4. - С. 77-85.
44. Штовба С. Д. Генетична мінімізація вартості контролів в технологічному процесі з урахуванням дефектів різних типів  [Текст] / С. Д. Штовба, О. М. Козачко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 3. - С. 74-79.
45. Ротштейн О. П. Градієнтна оптимізація кратностей операцій контролю технологічного процесу при обмежених ресурсах з урахуванням дефектів багатьох типів [Текст] / О. П. Ротштейн, С. Д. Штовба, О. М. Козачко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 2. - С. 10-15.
46. Штовба С. Д. Генетична оптимізація кратностей контрольно-доробчих операцій в технологічних процесах з урахуванням дефектів різних типів [Текст] / С. Д. Штовба, О. М. Козачко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2004. – № 4, т. 2. – С. 180–187.
47. Ротштейн А. П. Нечеткие модели надежности алгоритмов, учитывающие ошибки различных типов [Текст] / А. П. Ротштейн, С. Д. Штовба, А. Н. Козачко // Вестник Севастопольского государственного технического университета. Серия "Автоматизация процессов и управление". – 2004. – № 3. – С. 175–187.
48. Shtovba S. D. A fast genetic algorithm for optimizing the checking – retrofit procedures in multidimensional technological processes [Text] / S. D. Shtovba, O. M. Kozachko, G. D. Dounias // Artificial Intelligence. – 2004. – № 2. – P. 225–230.
49. Штовба С. Д. Мурашині алгоритми оптимізації [Текст] / С. Д. Штовба, О. М. Рудий // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 62-69.
50. Евристична оптимізація розстановки контрольних точок в технологічних процесах при багатовимірному просторі типів дефектів [Текст] / О. П. Ротштейн, С. Д. Штовба, С. Б. Дубіненко, О. М. Козачко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 1. - С. 54-62.
51. Штовба С.Д., Панкевич О.Д. Проектирование нечетких классификаторов в системе MATLAB // Труды II Всероссийской научной конференции «Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB». Москва, 25–26 мая 2004 г. – М.: ИПУ РАН, 2004.– С. 1320–1336.
52. Shtovba S.Tuning the Fuzzy Classification Models with Various Learning Criteria: the Case of Credit Data Classification / S. Shtovba, O. Pankevich, G. Dounias // Proc. of Inter. Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance. St. Petersburg (Russia), 17–20 June 2004. – Vol. 1. – St. Petersburg: Russian Fuzzy Systems Association, 2004. – P. 103–110.
53. Shtovba S. Smart Diagnosis the Structural Damages of Buildings: Fuzzy-Genetic Approach / S. Shtovba, O. Pankevich // Proc. of the XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Poland, Warsaw, 15-21 August. – 2004.
54. Панкевич О. Д. Диагностика причин трещин строительных конструкций на основе мягких вычислений [Текст] / О. Д. Панкевич, С. Д. Штовба, Д. П. Штовба // Автомобільні дороги і дорожне будівництво. – 2004. – Вип. 69: “Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення”. – С. 179–184.
55. Shtovba S. Fuzzy Rule Based System for Diagnosis of Stone Construction Cracks of Buildings [Text] / S. Shtovba, A. Rotshtein, O. Pankevich // International Series in Intelligent Technologies. – Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002. – Vol. 18: "Advances in Computational Intelligence and Learning, Methods and Applications", chap. 3.4.2. – P. 401-412.
56. Штовба С. Д. Настройка нечіткої моделі з використанням нечіткої навчальної виборки [Текст] / С. Д. Штовба, О. П. Ротштейн, О. М. Козачко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2001. - № 6. - С. 18-23.
57. Shtovba S. Fuzzy Role Based System for Diagnosis of Stone Construction Cracks of Buildings [Text] / S. Shtovba, A. Rotshtein, O. Pankevich // Proc. of the European Symposium on Intelligent Techniques, Aachen (Germany), 14-15 September 2000. – 2000. – P. 402–406.
58. Ротштейн А. П. Принципы диагностики строительных конструкций на базе нечеткой логики [Текст] / А. П. Ротштейн, О. Д. Панкевич, С. Д. Штовба // Вестник Донбасской государственной академии строительства и архитектуры. – 2000. – Вып. 1: "Строительные конструкции. Здания и сооружения". – С. 150–153.

Тези доповідей (12)

1. Петричко М. В. Автоматична категоризація науковців на основі профілей в Google Scholar з врахуванням спорідненості між науковими спеціальностями [Електронний ресурс] / М. В. Петричко, С. Д. Штовба, Р. О. Тилець // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2020/paper/view/9415.
2. Ліщук А. Р. Нейромережевий підхід до оцінювання стійкості будинків до стихійних лих за даними аерофотозйомки [Електронний ресурс] / А. Р. Ліщук, С. Д. Штовба // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2020/paper/view/9684.
3. Штовба С. Д. Автоматична категоризація науковців за їх інтересами в Google Scholar [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба, М. В. Петричко // Матеріали XV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)", м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р.– Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30615.
4. Штовба C. Автоматизація науковців за їх інтересами в Google Scholar [Електронний ресурс] / С. Штовба, М. Петричко // Матеріали XV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)", м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р.– Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30652
5. Тилець Р. Автоматична класифікація профілів в системі Google Scholar [Електронний ресурс] / Р. Тилець, С. Штовба // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/5369.
6. Петричко М. В. Автоматична категоризація науковців за тематикою досліджень на основі профілей в Google Scholar [Електронний ресурс] / М. В. Петричко, С. Д. Штовба // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/5427.
7. Панкевич В. В. Прогнозування споживання природного газу індивідуальними абонентами в опалювальний сезон [Електронний ресурс] / В. В. Панкевич, С. Д. Штовба // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/3160.
8. Штовба С. Д. Інформаційна технологія ідентифікації наукової співпраці установ за даними google scholar [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба, О. П. Олійник // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/3031.
9. Штовба С. Д. Быстрое обучение нечеткого классификатора по методу главных конкурентов / С. Д. Штовба , А. В. Галущак // Международный научно-практический форум «Наука и бизнес». – Днепр, 2016. – С. 153–161.
10. Штовба С. Д. Ідентифікація залежностей за допомогою гібридної нечіткої бази знань з різнорідними правилами [Текст] / С. Д. Штовба, А. В. Нагорна, Р. О. Тилець // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014): ХII Міжнародна конференція, м. Вінниця, 14-16 жовтня 2014 р. - Вінниця, 2014. - С. 48.
11. Штовба С. Д. Логічне виведення за ієрархічними гібридними нечіткими базами знань [Текст] / С. Д. Штовба, А. В. Нагорна // Матеріали Другої Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», Україна, Черкаси, 14-17 травня 2013 р. - Черкаси, 2013. - С.128-131.
12. Штовба С. Д. Логічне виведення по нечіткій базі знань з різнорідними правилами [Текст] / С. Д. Штовба, А. В. Нагорна // Матеріали ХХ Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2013», м. Миколаїв, 25-27 вересня 2013 р. - Миколаїв : НУК, 2013. - С. 330-332.